Algemene voorwaarden

Bij het deelname aan het kwaliteitslabel Fietsers Welkom! (hierna “Fietsers Welkom!”) van de Stichting Landelijk Fietsplatform. (hierna: “SLF”) ingeschreven bij KVK te Utrecht onder nummer 41154613, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. SLF behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u op deze pagina.


Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor Fietsers Welkom! tussen SLF en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2.  Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door SLF en u overeengekomen.
 3. Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden resulteert in beëindiging van deelname aan Fietsers Welkom!


Voorwaarden deelname

 1. Om deel te nemen aan Fietsers Welkom! dient het aangesloten bedrijf te voldoen aan de gestelde criteria voor het bedrijf geldende bedrijfstype.
 2. U geeft SLF toestemming om uw publieke bedrijfsgegevens te publiceren.
 3. U gaat akkoord met een steekproefsgewijze toetsing van uw bedrijf.


Betalingsvoorwaarden

 1. De betaling geschiedt vooraf per kalenderjaar per betaling vooraf.
 2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% B.T.W.
 3.  Als er een betalingsachterstand is wordt de digitale publicatie van uw bedrijf tijdelijk beëindigd. Per e-mail ontvangt u instructies over het kunnen voldoen van die facturen en wanneer uw account weer geactiveerd wordt.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.


Opzeggingen

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw deelname aan Fietsers Welkom!
 2. Op het moment dat u uw deelname opzegt, wordt uw deelname met de start van het nieuwe kalenderjaar beëindigd.


Aanpassingen van criteria, promotie-uitingen en prijzen

 1. SLF behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in de promotionele uitingen.
 2. SLF behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk de database van Fietsers Welkom offline te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 3. SLF behoudt het recht om Fietsers Welkom! permanent te beëindigen. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op http://www.allefietserswelkom.nl.
 4. SLF behoudt het recht om prijswijzigingen voor deelname aan Fietsers Welkom! door te voeren. De actuele bijdrage voor deelname staat altijd vermeld op http://www.allefietserswelkom.nl


Aansprakelijkheid

 1. Indien SLF aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. SLF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SLF is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. SLF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Vrijwaring

 1. U vrijwaart SLF voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SLF toerekenbaar is.


Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SLF partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen SLF en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.


Versie: 11 januari 2012
 

Ondernemers, klik hier - meer informatie voor bedrijven

polaroids

Initiatief:
Stichting Landelijk Fietsplatform

Onze partners:

 • Nederland Fietsland
 • Recron
 • Koninklijke Horeca Nederland
 • Hampshire Hotels
 • GZH
 • Stayokay Hostels
 • Natuurkampeerterreinen
 • fiets
 • RAI
 • VVV
 • anwb
 • NTFU
 • Fietsersbond
 • Salland
 • IPO
 • Routebureau Noord- en Midden-Limburg
 • VVV Zuid-Limburg
 • Promotie Zeeland Delta
 • Routebureau Brabant
 • Stadsgewest Haaglanden
 • Veluwe
 • Provincie Overijssel